Retningslinjer for idrettsstipend i Nesodden IF Ski

Nesodden IF Ski kan etter særskilt søknad tildele skistipend til enkeltutøvere som satser aktivt på langrenn. Det settes av et beløp til dette hvert år, så fremt den økonomiske situasjonen i skigruppa tillater det. Det foreslåtte beløpet må speile antallet potensielle søkere. Det faktiske beløpet godkjennes av årlig møte gjennom budsjettbehandlingen. Søknadene behandles av styret i Nesodden IF Ski.

 1. Generelle bestemmelser
  1. Det må søkes om støtte til konkrete utgifter i forbindelse med satsing på en aktiv langrennskarriere.
  2. Stipendet tildeles per sesong, og kan søkes av samme utøver flere påfølgende sesonger.
  3. Det er én årlig tildelingsrunde hver sesong. Søknadsfrist er 1. oktober.
  4. Søknad sendes styret innen fristen. Styret gjør en samlet vurdering av søknadene, og gir søkerne svar så snart som mulig, senest innen 31. desember samme år.
  5. Styret står fritt til å dele ut hele eller deler av det avsatte beløpet, som ett eller flere stipend, basert på innkomne søknader. Styret kan også velge å avslå samtlige søknader.
 2. Absolutte krav som alle må være oppfylt for å kunne komme i betraktning for tildeling
  1. Søker må konkurrere i klassene J/G 17 eller eldre kommende sesong.
  2. Søker må være medlem av Nesodden IF.
  3. Søker må ha betalt gruppe-/treningsavgift til Nesodden IF Ski.
  4. Søker må konkurrere for Nesodden IF Ski den sesongen stipendet gis for. Dersom søker bytter klubb den sesongen man har mottatt stipend, kan beløpet kreves tilbakebetalt i sin helhet
  5. Søker må delta i Norgescup-renn i den sesongen stipendet gis for, og i utgangspunktet være villig til å delta i NM-stafett dersom klubben klarer å stille lag.
 3. Øvrige vurderingspunkter
  1. Søker må vise stor treningsvilje, og være meget motivert for å satse på langrenn.
  2. Søker må ha vært målbevisst over flere år, og oppnå stadig fremgang i sine prestasjoner.
  3. Søker må vise gode verdier, og være et godt forbilde for klubbens yngre utøvere.
  4. Søker bør stille jevnlig på klubbens arrangementer, og være godt synlig i miljøet.
  5. Søker må være villig til å stille som trener/motivator for de yngre på klubbens samlinger og/eller treninger så langt det er praktisk mulig å gjennomføre.

Vedtatt i årlig møte 6. februar 2018